Projectgegevens

 • Klant: UZ Leuven, in opdracht van Hospex
 • Opdracht: Uitvoering van een conditiemeting van de bouwkundige en technische elementen van de gebouwen van Hospital Logistics, inclusief meerjarenonderhoudsplanning en het uitvoeren van een audit “brandveiligheid”
 • Locatie: Aarschot
 • Periode: 01/2019-02/2019
 • Oppervlakte: 11.000 m²

Aanpak van Freestone

 • Inspectie ter plaatse van de bepaalde elementen. De vastgestelde gebreken werden genoteerd en krijgen een score conform NEN 2767.
 • De inspectie werd aangevuld met het doornemen en verwerken van de beschikbare bouwkundige en installatietechnische informatie: plannen, lastenboeken, meetstaten, as-built dossier e.d.
 • Van de elementen en de gebreken worden tijdens de inspectie foto’s gemaakt die verwerkt worden in het rapport.

Nadat de conditiemeting is uitgevoerd, werd op basis van de geconstateerde gebreken een onderhoudsplan opgesteld. Hiervoor werd in kaart gebracht wat er dient te gebeuren om de conditie van een aantal elementen in een aanvaardbare toestand te brengen en wordt een raming gemaakt van de kostprijs van de herstelling zonder rekening te houden met (voor ons onbekende) randvoorwaarden.

 • Het gebouw dateert uit 1985 en valt onder de categorie ‘laag gebouw’ (h<10m). Aangezien de toenmalige wetgeving (NBN S20 201 e.v., 1980) niet handelt over lage gebouwen, wordt de huidige infrastructuur afgetoetst aan het KB d.d. 7 juli 1994, meest recente update, het ARAB en de Codex over het welzijn op het werk.
 • Het brandweerverslag werd opgevraagd, alsook een kopie van de bouwvergunning.
 • Tijdens de visuele inspectie werden de aanwezige elementen nagekeken die minimaal moeten aanwezig zijn volgens bovenstaande wetgeving.

Resultaat

Een gedocumenteerd rapport dat een duidelijk beeld gaf van de vastgestelde gebreken, zowel op bouwkundig als technisch en op het gebied van de brandveiligheid. Meer concreet:

Inspectieverslag met foto’s en score van de vastgestelde gebreken, aangevuld met een voorstel tot remediëring incl. een inschatting van de kostprijs. Deze werden verder verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan.

 • Een overzicht van de te verwachten kosten in een vooraf bepaalde tijdspanne. De meerjarenonderhoudsplanning is opgebouwd volgens de volgende pijlers: wat dient er te gebeuren, wanneer en waarom dient dit te gebeuren, en welk budget dienen we hiervoor te reserveren.
 • De meerjarenonderhoudsplanning dient intern nog verfijnd te worden door de opdrachtgever. Typisch voor een meerjarenonderhoudsplanning is de grote kost van het achterstallig onderhoud het eerste jaar.

Overzicht van de vastgestelde inbreuken, inclusief een fotoreportage.

Hospital Logistics fotos