1. De rechtsverhouding tussen FREESTONE NV, met maatschappelijke zetel De Hene 10 te 1780 Wemmel, KBO nr BE 0887.436.073 (ten behoeve van deze Overeenkomst hierna FREESTONE ACADEMY genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van FREESTONE ACADEMY. FREESTONE ACADEMY behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.
 2. De prestaties van FREESTONE ACADEMY bestaan uit het organiseren van alle vormen van opleiding en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de klant. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als '(de) Opleidingen'. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat FREESTONE ACADEMY geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. FREESTONE ACADEMY neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.
 3. Elke inschrijving aan een Opleiding door de klant dient via de website te gebeuren (www.freestone.be/academy).
 4. De prijzen van FREESTONE ACADEMY zijn (behoudens anders vermeld) inclusief catering en documentatie en exclusief btw.
 5. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Deelname aan de desbetreffende Opleiding is pas mogelijk na voldoen van de factuur.
 6. FREESTONE ACADEMY heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van FREESTONE ACADEMY.
 7. FREESTONE ACADEMY zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ziekte) kan FREESTONE ACADEMY de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. FREESTONE ACADEMY heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien FREESTONE ACADEMY meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.
 8. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door FREESTONE ACADEMY krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van FREESTONE ACADEMY beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. FREESTONE ACADEMY is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. FREESTONE ACADEMY is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is FREESTONE ACADEMY aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van FREESTONE ACADEMY wordt weerhouden, is FREESTONE ACADEMY er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.
 9. Als de klant verhinderd is voor een Opleiding kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een ander persoon. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Opleiding schriftelijk tot twee weken voor het begin van de Opleiding. Nadien is de volledige prijs van de Opleiding verschuldigd.
 10. De rechtbanken te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en FREESTONE ACADEMY kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 11. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of FREESTONE ACADEMY.
 12. De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van FREESTONE ACADEMY, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.
 13. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de database van FREESTONE ACADEMY en behandeld worden in overeenkomst met de Privacyverklaring van FREESTONE ACADEMY.
 14. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.
 15. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door FREESTONE ACADEMY houdt geenszins een afstand van recht in.