Freestone houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke GDPR-Verordening en andere privacy-regelgeving.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.


IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Freestone nv (hierin genoemd “Freestone”), met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, De Hene 10, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0887.436.073 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking is diegene die het doel en de middelen (het ‘wat’, het ‘hoe’ en het ‘waarom’) van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt.

Freestone kan gecontacteerd worden per post, via telefoon +32 2 453 95 50, via e-mail contact@freestone.be of via een contactformulier op de website www.freestone.be.

Specifiek met betrekking tot deze privacyverklaring kunnen behoudens de hierboven vermelde contactgegevens, ook de volgende personen gecontacteerd worden:

Mevrouw Ann Van den Wyngaert: ann.vandenwyngaert@freestone.be of +32 475 72 22 43.


WAAROM FREESTONE JE PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken je persoonlijke gegevens om op een efficiënte en professionele wijze onze diensten te kunnen aanbieden. Wij verwerken je gegevens om onze dienstverlening en klantentevredenheid te verbeteren.

Ben je op zoek naar een job, dan verwerken wij je gegevens om:

 • Je te helpen bij het zoeken naar een geschikte job
 • Je op de hoogte te houden van nieuwe vacatures via telefoon, e-mail en/of mailing
 • Je op de hoogte te houden van genomen acties en resultaten in het kader van sollicitaties
 • Je gegevens door te spelen aan bedrijven, op voorwaarde dat je hier expliciete toestemming voor geeft
 • Referenties af te nemen, op voorwaarde dat je hier expliciete toestemming voor geeft

Wens je als opdrachtgever of deelnemer aan opleidingen beroep te doen op onze diensten, dan verwerken wij je gegevens om:

 • Je een kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden
 • Je op de hoogte te houden via rapporten en presentaties
 • Je op de hoogte te houden van onze opleidingen en praktische informatie
 • Je advies te verlenen aangaande onze diensten
 • Je advies te verlenen over de trends en ontwikkelingen
 • Je feedback te vragen over onze diensten en samenwerking

Tevens verwerken wij gegevens van potentiële opdrachtgevers en leveranciers om onze dienstverlening te kunnen aanbieden.

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons afsloot.

Daarnaast verwerken wij je gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten, overheidsinstanties, gerecht of bevoegde gegevensbeschermingsinstanties.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden. Wij bezorgen je informatie m.b.t. onze dienstverlening waarvan wij denken dat dit voor jou interessant kan zijn. Dit omvat onder meer vacatures, offertes, CV’s van kandidaten, resultaten van testen, opleidingen en evenementen. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Freestone om reeds bestaande contactpersonen in kennis te stellen van diensten die Freestone aanbiedt en die gelijkaardig zijn als de diensten die Freestone eerder aan de betrokkene aanbood, dan wel de expliciete toestemming van de betrokkene.

Indien Freestone je persoongegevens gebruikt met het oog op direct marketing, heb je steeds het recht om je hiertegen te verzetten via een eenvoudig verzoek (mogelijkheid om ‘uit te schrijven’).

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je vrije toestemming, heb je steeds het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kan via een eenvoudig verzoek gericht aan Freestone via de contactgegevens vermeld in deze privacyverklaring onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wanneer je beroep wenst te doen op onze diensten, verwerken wij je persoonlijke gegevens en vragen wij, indien dit vereist is, je goedkeuring voor de verwerking ervan.

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij volgende technische gegevens om onze website en dienstverlening voortdurend te monitoren en te verbeteren waar nodig:

 • Technische informatie als toestel, IP-adres, browser, geografische locatie en besturingssysteem
 • Informatie m.b.t. het surfgedrag (tijd gespendeerd aan elke pagina, doorklikken op links, welke pagina’s je bezoekt, hoe vaak je een pagina bezoekt,...)
 • Technische details m.b.t. berichten en gesprekken (datum, doel, afspraken, acties)

Wanneer je een formulier op de website invult, je inschrijft voor een mailing en/of contact opneemt via telefoon, e-mail, leveranciers of social media, kunnen wij volgende informatie verzamelen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, taalkeuze
 • Bedrijfsgegevens: bedrijf, adres, telefoonnummer, functietitel, e-mail, facturatiegegevens
 • Informatie betreffende de vraag, opdracht en/of vacature

Wanneer je een sollicitatieformulier invult, kunnen wij volgende informatie verzamelen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, taalkeuze
 • Bedrijfsgegevens: bedrijf, adres, telefoonnummer, functietitel, e-mail, facturatiegegevens
 • Informatie betreffende de vraag, opdracht en/of vacature
 • Curriculum Vitae, sollicitatiebrief
 • Informatie over opleiding, werkgevers, werkervaring en kennis, incl. de door jou opgegeven referenties

Wanneer je als sollicitant beroep wenst te doen op de dienstverlening van Freestone People, verwerken wij volgende persoonsgegevens met als doel te beantwoorden aan je vragen en behoeften:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, taalkeuze
 • Bedrijfsgegevens: bedrijf, adres, telefoonnummer, functietitel, e-mail, facturatiegegevens
 • Informatie betreffende de vraag, opdracht en/of vacature
 • Curriculum Vitae, sollicitatiebrief
 • Informatie over opleiding, werkgevers, werkervaring en kennis
 • Notities genomen tijdens de sollicitatieprocedure
 • Evaluatieformulieren, referenties, resultaten van testen en assessments
 • Loonfiches en sociale documenten
 • Opleidingen
 • Informatie m.b.t. payroll: vakantiedagen, statuut, kinderen, verminderingen
 • Andere persoonlijke gegevens die je ons bezorgt


HOE LANG FREESTONE PERSOONSGEGEVENS BEWAART

Freestone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is voor de naleving van een (i) verjarings –of vervaltermijn voorzien in de wet of (ii) andere wettelijke verplichting.


VERSTREKKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Freestone verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien één van de hierna volgende situaties van toepassing is:

 • Als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
 • Als je ons hiertoe uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming hebt gegeven. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.
 • Als Freestone hiertoe wettelijk verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke procedure ter vrijwaring van haar rechten van verdediging.
 • Als Freestone haar activa of een deel ervan overdraagt aan een derde, bij overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak, bij fusie, splitsing of gelijkgestelde verrichting, joint venture, reorganisatie of elke andere overdracht of overgang of bedrijfsherstructurering, ten bijzondere of ten algemene titel, in welk geval uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan een derde.
 • Als dit aangewezen wordt geacht voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

1. het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

2. het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

3. het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

4. het publiceren van vacatures in onze naam en het afnemen van persoonlijkheidstesten en assessments.

In ieder geval werken wij met betrouwbare derden met wie wij, indien verwerkers, een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en die je persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken, conform de door ons bepaalde doeleinden in overeenstemming met deze privacyverklaring. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij garanderen dat alle verwerkers met wie wij een overeenkomst hebben afgesloten verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van je persoonlijke gegevens te vrijwaren.

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een doorgifteovereenkomst, die (i) standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, of (ii) gebaseerd is op enig ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.


GOOGLE ANALYTICS

Freestone maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Freestone bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (met inbegrip van de bepalingen omtrent Google Analytics) voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Freestone te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Freestone heeft hier geen invloed op. Freestone heeft Google geen toestemming gegeven om via Freestone verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Als betrokkene beschik je over een aantal rechten die je kan uitoefenen t.a.v. Freestone. Indien je één van deze rechten wenst uit te oefenen, gelieve contact met ons op te nemen via de contactgegevens beschreven in deze privacyverklaring onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’.

De rechten die je hebt zijn de volgende:

 • Recht van inzage uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek: je hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens waarover wij beschikken om na te gaan waarvoor Freestone deze gegevens gebruikt.
 • Recht van aanpassing of rectificatie van verkeerde gegevens: je kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren, respectievelijk te vervolledigen
 • Recht op bezwaar wanneer je het niet eens bent met de manier waarop Freestone je persoonsgegevens verwerkt.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om deze over te dragen aan derden.
 • Recht op gegevenswissing: onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen, dit verzoek kan gemotiveerd geweigerd worden.
 • Recht op beperking van de verwerking.

Deze rechten kan je in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor dien je ons een verzoek te sturen begeleid van een kopie van uw identiteitskaart, dit om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen. Freestone zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand na aanvraag, op jouw verzoek reageren.


BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Freestone neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Freestone van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • De website van Freestone maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


MINDERJARIGEN (KINDEREN JONGER DAN 13 JAAR)

Freestone verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Indien persoonsgegevens van minderjarigen toch te goeder trouw verwerkt zouden worden, zal Freestone deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.


KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Indien je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Freestone verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Freestone op via de contactgegevens vermeld onder ‘Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking’. Freestone zal de nodige inspanningen leveren om hierop een antwoord te formuleren.

Je hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming die je via onderstaande gegevens kan contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


BLIJF OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN

Freestone kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties, nieuwe verwerkingsactiviteiten en reacties van betrokkenen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website. Uiteraard informeren wij je via onze website of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist je voorafgaande toestemming voor beoogde (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.