Turnhout

Aanpak

 • Een conditiemeting is een objectieve meting die uitgevoerd wordt op basis van de genormeerde aanpak NEN2767, die als basis dient voor een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Deze ‘instrumenten’ worden gebruikt bij het nemen van beslissingen. Maar ze zijn slechts statisch. Vanuit een methodiek worden deze tools efficiënt ingezet in een beslissingsmodel wat op haar beurt beïnvloed/gestuurd wordt door een aantal beleidsbeslissingen. De financiële haalbaarheid is hierbij al een belangrijke randvoorwaarde.
 • Beleidsbeslissingen leiden tot accenten en klemtonen in uitvoering. Beleidskeuzes dringen zich op mbt het inzetten van het beschikbare budget om zoveel mogelijk gebouwen op korte tijd op een gewenst ‘conditieniveau’ te krijgen.
 • Freestone is uiterst vertrouwd met het inbedden van tools zoals conditiemeting en een MJOP in een beleid gedragen beslissingsmodel. In een tweede fase zullen de eerste resultaten van de conditiemeting getoetst worden aan de visie van het OCMW op deze gebouwen.
Aanpakfreestone
Methode van Freestone: integratie van objectieve tools en beleidgedragen randvoorwaarden/ klemtonen

Project info

 • Klant: OCMW Turnhout
 • Timing: maart 2014 - januari 2015
 • Locatie: Turnhout
 • Omvang project: 9 percelen met meerdere gebouwen (gemengde functies)
Zorggroep Orion 300x146

Resultaat

De conditiemetingen hebben diverse gebreken van diverse aard en ernst vastgesteld. Deze gebreken zijn ofwel

 • Reeds hersteld (veiligheid)
 • Momenteel in offerte-fase of aanbesteding voor onderhoud, herstelling of vervanging.
 • Opgenomen in een dynamisch meerjarenonderhoudsplan

Bovendien werden er actiepunten voorgesteld om e.e.a. methodisch en praktisch aan te pakken:

 • Facility management: aangepaste structuur & servicedesk
 • Extra Projectmanagers ter ondersteuning van de Facility Manager en coördinatie van het onderhoud
 • Aanpak FM: tussentijdse visuele controle gebouwen
 • Opstellen van een masterplan voor (ver)bouwprojecten ifv de soort bewoning en gebruik: doelstellingen, actieplan en voorstel ontwerp- en onderhoudsvoorschriften (programma van eisen)